Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:gordyjski | gòrdiijsczi (sł. Eugenisz Gołąbek)
wtorek, 01 maj 2018 00:00

Działalność Muzeum Kaszubskiego za Rok 1993

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM KASZUBSKIEGO ZA ROK 1993

1. Działalność oświatowo-wystawiennicza.

W roku sprawozdawczym 1993 Muzeum Kaszubskie nawiązało kontakt ze szkołą - Technikum Zawodowym, specj. technik obsługi turystycznej w Somo- ninie. Na podstawie zawartej umowy raz w tygodniu odbywały się zajęcia w Muzeum Kaszubskim - Koło Regionalne - prowadzone przez pracowników merytorycznych Muzeum z młodzieżą tej szkoły.

W Regionalnej Izbie Pamięci Węzła PKP Kartuzy pracownicy Muzeum rozpoczęli zaprowadzanie dokumentacji zbiorów Izby, a przede wszystkim prowadzą prace zmierzające do opracowania ksiąg inwentarzowych oraz kart katalogowych muzealiów historycznych.
Muzeum nawiązało również współpracę z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, której celem jest organizacja pomocy w organizowaniu kursów i szkoleń nauczycieli przedmiotowych - historii, geografii, wiedzy o społe- czeństwie, języka polskiego - oraz organizacja kursów środowiskowych, regio- nalnych w oparciu o bazę wystawniczą i wydawnictwa muzealne celem nakłonienia nauczycieli do korzystania Z oferty muzeum. Muzeum ze swej strony zamierza tą drogą zwiększyć stopień zainteresowania młodzieży swymi zbiorami.
Ekspozycje Muzeum oraz wystawa w Refektarzu została w roku sprawozdawczym odwiedzona przez turystów oraz młodzież szkolną. W'1993 r. Muzeum zwiedziło 16.827 osób, z tego 12.889 młodzieży szkolnej.
Rozwija się nadal ścisła współpraca Muzeum z Kołem Przewodników Turystycznych oraz Towarzystwem Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera - Kołem Historyczno - Przewodnickim oraz Kołem Haftu Kaszubskiego. W zakresie wystawiennictwa w roku sprawozdawczym zorganizowano wystawę "Kartuzy- 1923-1993" w pomieszczeniu gospodarczym Muzeum, która otwarta została zwiedzającym w roku 70 - lecia uzyskania praw miejskich przez miasto Kartuzy. Wystawa będzie otwarta nadal w roku przyszłym, a docelowo stanowić ma zalążek Muzeum Historii Miasta Kartuz. Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum Kaszubskiego, w związku z czym po okresie sezonu nie występuje potrzeba dodatkowego zatrudnienia personelu. Potrzeba taka konieczna jest natomiast w okresie sezonu, kiedy to nasila się ruch turystyczny w naszym mieście.
Kolejną wystawą zorganizowaną w roku sprawozdawczym była wystawa w Refektarzu Poklasztomym "Rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa Kaszub". Usytuowanie wystawy w budynku Refektarza powoduje zainteresowanie nią zwiedzających, którzy podziwiać mogą również i samą architekturę budynku poklasztornego - zabytku klasy "0" - co jeszcze bardziej podnosi rangę organizowanych wystaw. Mankamentem jest jednak brak właściwego zabez- pieczenia obiektu oraz silne zawilgocenie pomieszczenia. Problemy te planuje się rozwiązać w 1994 r.
Formą zachęcającą do poznawania własnej przeszłości były zorganizowane konkursy "Kartuzy 1923 - 1993" oraz "Wspomnienia o powiecie kartuskim" w związku z przypadającą 175 rocznicą ustanowienia powiatu w Kartuzach.
Muzeum nawiązało również kontakty z biurami turystycznymi w Gdańsku - Regionalne Koło Przewodników PTTK - oraz z Oddziałem Doradztwa Rolniczego w zakresie wypoczynku organizowanego na wsi (agroturyzm). Współpraca ta pozwoli na zwiększenie napływu turystów krajowych do miasta i muzeum. Muzeum nawiązało również kontakty z muzeami niemieckimi oraz niektórymi biurami turystycznymi działąjącymi na terenie Niemiec, co wpłynąć ma również na zainteresowanie biur atrakcjami turystycznymi naszego miasta, regionu oraz ekspozycjami naszego muzeum.

2. Działalność naukowo-badawcza

Muzeum rozpoczęło starania nad pozyskiwaniem i gromadzeniem litera- tury historycznej, w tym przede wszystkim niemieckojęzycznej, obejmującej swymi badaniami tereny miasta i okolic - byłego powiatu. Rozpoczęto tworzenie katalogu bibliograficznego literatury regionalnej - kartuskiej - oraz kwerendę akt Archiwum Państwowego w Gdańsku. Część akt została skopiowana, usystematyzowana w Muzeum, a w najbliższej przyszłości zostanie właściwie opracowana i opublikowana drukiem. Pozyskany materiał publikowany jest już w prasie lokalnej ;."Głos Kaszub" (Historia stolicy Kaszub), z czego planowane jest następnie wydawnictwo zwarte w postaci monografii miasta i powiatu kartuskiego. Wymaga to jednak jeszcze długich, wnikliwych badań nad wy- mienioną tematyką z tego powodu, że nie istnieje jeszcze żadna monografia miasta.
W roku sprawozdawczym publikowane były obszerne fragmenty wspom- nieniowe założyciela Muzeum Franciszka Tredera oraz materiały poświęcone wystawom organizowanym przez inne muzea poza granicami powiatu ("Głos Kaszub", "NT" Kartuzy). Przyczynki te mają na celu popularyzację wiedzy w tej materii wśród tutejszej społeczności. Sprawozdania z wystaw oraz wycinki prac pracowników Muzeum komasowane są w aktach Muzeum dla celów naukowo- badawczych i oświatowych względnie wystawienniczych.
W roku sprawozdawczym dwie osoby uzyskały pomoc merytoryczną w Muzeum Kaszubskim pisząc prace magisterskie o dziejach Muzeum Kaszubskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku. Obie prace ocenione zostały na uczelniach jako bardzo dobre.
Drukiem wydana została przez Zarząd Gminy Kartuzy praca dyrektora Muzeum Norberta Maczulisa "Kartuzy. Herb i prawa miejskie" w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Dyrektor Maczulis współuczestniczył w wydawnictwie firmy "Journal" z Bydgoszczy, która wydała album "Kartuzy w starej i nowej fotografii" także w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Treść polskojęzyczną opracował Kierownik Wydziału Kultury i Oświaty Pozaszkolnej UG Kartuzy mgr Wojciech Okrój, treść niemieckojęzyczną dyrektor Maczulis. Dzieje Kartuz przedstawione w Oficjalnym Informatorze Miejskim wyszły również spod pióra dyrektora Muzeum.

 3. Gromadzenie zbiorów i naukowe opracowanie dokumentacji

W roku sprawozdawczym trwała penetracja terenowa w ograniczonym zakresie (brak limitu paliwa), mąjąca na celu pozyskiwanie nowych eksponatów muzealnych. Mimo trudności Muzeum pozyskało różną drogą 73 kolejne ekspo- naty, dla których zaprowadzono obowiązującą dokumentację (22 eksponaty his- toryczne i 51 eksponaty etnograficzne). Łącznie muzeum posiada 1753 ekspo- naty, z tego - 218 historycznych.
Archiwum Muzeum powiększyło swe akta o dokumentację lat 1989-1993 oraz pozyskało część prasy z Wybrzeża - Dziennik Bałtycki i Głos Wybrzeża z lat 1946-1980, które przejęło nieodpłatnie od Archiwum Państwowego w Gdańsku. Muzeum uzgodniło również instrukcje kancelaryjne oraz obieg do- kumentacji i zakres przechowywania akt archiwalnych w muzeum ze służbami Archiwum Państwowego wg obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie prowadzenia dokumentacji archiwalnej.
Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. Fran- ciszka Tredera Muzeum rozpoczyna wydawanie rocznika "Kaszubskie Zeszyty Muzealne". Pierwszy zeszyt poświęcony jest Franciszkowi Trederowi i jego wspomnieniom pt. "Pamiętnik w Muzeum spisany", który ukaże się w najbliższym czasie.
Tworzy się również w zbiorach Muzeum archiwum fotograficzne wraz z właściwą dokumentacją zbiorów.
W dniu 17 czerwca 1993 r. Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Gdań- sku pod kierunkiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dra Marcina Gawlickiego przeprowadziła kontrolę Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Protokół z kontroli przechowywany jest w aktach Muzeum Kaszubskiego.

 4. Działalność konserwatorsko-gosnodarcza

W roku sprawozdawczym trwały również ustawiczne prace nad przysto- sowaniem budynku gospodarczego do celów ekspozycyjnych i zabezpieczeniem Muzeum. Wykonany został kapitalny remont sanitariatów wraz z położeniem glazury, wymiana podłóg w pomieszczeniu socjalnym i kasie, remont klatki schodowej budynku głównego, roboty malarskie korytarzy i nie-których sal wystawowych, pomieszczeń magazynowych i wystawowych budynku gospo- darczego, wymiana krat okiennych (piwnicznych). Urząd Gminy wykonał natomiast remont kapitalny dachu budynku gospodarczego. Uporządkowane zostały w roku sprawozdawczym obejścia wokół Muzeum - dojazdy do budynku głów- nego, położenie chodników w podwórzu, podest oraz ekspozycja na wolnym powietrzu (sanie konne, kierat, studnia z żurawiem). Wewnątrz dokonano wymiany lamp sufitowych oraz zainstalowano lampy zewnętrzne na obu budynkach celem zabezpieczenia zbiorów.
W roku sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Przy pomocy specjalistów z Muzeum Narodowego w Gdańsku wybrana została firma specjalistyczna, która wykona instalacje systemów w obiektach Muzeum Kaszubskiego. Prace wykonane zostaną w 1994 r. Całkowita dotacja UG Kartuzy dla Muzeum Kaszubskiego w 1993 r. wyniosła 350 min zł + 66.650 tys. zł = 416.650 tys zł. Dochody własne Muzeum < bilety wstępu, opłaty za przewodnictwo grup, sprzedaż wydawnictw własnych i wyrobów rękodzieła ludowego - wyniosły łącznie 372.052 tys. zł.

Czytany 1243 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 czerwiec 2018 18:57
Norbert Maczulis

Zapraszam na stronę portalu Szwajcaria-Kaszubska.pl gdzie można przeczytać moje publikacje.

Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (do 30 kwietnia 2015), Norbert Maczulis

Mój profil na fb.com/norbert.maczulis

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Restauracja Kaszubska
( / Baza kulinarna)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl