Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:molekuła | mòlekùła (sł. Eugenisz Gołąbek)
wtorek, 19 grudzień 2023 00:00

LIX sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 19 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 11:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 19 grudnia  2023 roku (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielno na lata 2024-2032.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną publiczną w miejscowości Borzestowska Huta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borzestowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno - działki nr 844/1 i 844/2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chmielno na lata 2024- 2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z obszaru gminy Chmielno.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego ( droga).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego ( uzależnienia).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego ( wsparcie psychiatryczne).
 21.  Podjęcie uchwały  w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2024 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Chmielno na 2024 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2024 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Rozwoju gospodarczego i Spraw Komunalnych Rady Gminy Chmielno na 2024 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chmielno na 2024 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi własnych  Gminy Chmielno.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Chmielno na rok 2023. 
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2031.
 29. Wolne wnioski/Dyskusja
 30. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w  pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny

Czytany 398 razy Ostatnio zmieniany sobota, 27 styczeń 2024 13:20

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl