Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:drukowany | drëkòwóny, drëczny (sł. Eugenisz Gołąbek)
niedziela, 26 styczeń 2020 08:58

Realizacja zadań gospodarczych Gminnych Spółdzielni i Powiatowego związku GS za okres 1961-1970

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zmiany organizacyjne lat pięćdziesiątych spowodowały dalsze zmiany. Rada Nadzorcza przy udziale przewodniczącej Barbary Szydłowskiej 17 lutego 1791 roku przyjęła rezygnację Zygmunta Gostkowskiego ze stanowiska prezesa PZGS a wybrała Władysława Kostucha głównego księgowego PZGS pozostały skład zarządu PZGS pozostał bez zmian tj. Franciszek Plichta i Józef Laskowski. Na stanowisko głównego księgowego zarząd powołał Franciszka Hirsza.

Prezes W. Kostuch na spotkaniu z pracownikami PZGS przy udziale v-ce prezesa ds. handlu Fr. Plichty.

Rada nadzorcza pod przewodnictwem Lucjana Lubińskiego w Rejonowej spółdzielni w Klukowej Hucie dokonała zmiany w zarządzie Sp-ni i wybrała na prezesa Zygmunta Gostkowskiego, a na V-ce prezesów Edmunda Cichosza i Franciszka Elasa.

Walne zgromadzenie delegatów PZGS 27 kwietnia 1961 roku zobowiązała zarząd PZGS do przekazania działalności GS w Przodkowie na rzecz GS w Kartuzach. Wobec tego zarząd PZGS na terenie gminy w Przodkowie odbył 6 zebrań wiejskich a w dniu 30 listopada 1961 roku zwołał walne zgromadzenie przedstawicieli w Przodkowie na którym podjęto uchwałę o połączeniu działalności z gminy w. Przodkowie do GS w Kartuzach. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli GS w Kartuzach podjęło uchwałę o połączeniu działalności wyrażającą zgodę na połączenie z GS w Przodkowie Równocześnie Rada Nadzorcza dokonała zmiany w składzie zarządu i wybrała prezesa Henryka Popowskiego i v-ce prezesami zostali wybrani Bernard Hinc i Zygmunt Henig. Zarząd PZGS prowadzoną działalność przekazał GS w Kartuzach z dniem 1 stycznia 1962 roku.

Gminna Spółdzielnia w Sianowie działała w rejonie małej gminy, przy słabym zapleczu gospodarczym i niskich wynikach ekonomicznych, wyniku tego w roku 1964 narodowy Bank Polski ograniczył jej kredytowanie. W tej sytuacji Walne Zgromadzenie Przedstawicieli w Sianowie w dniu 3 grudnia 1964 roku postanowiło połączyć się do GS w Chmielnie. Walne Zgromadzenie Przedst. w Chmielnie 20 grudnia 1964 roku postanowiło przyjąć teren działania GS w Sianowie z dniem 1 stycznia 1965 roku, Nowy skład Rady Nadzorczej przewodnictwem Zbigniewa Darznika wybrali nowy skład zarządu: prezesem został Władysław Miluksztys a v-ce prezesami wybrano Józefa Jankowskiego i Józefa Węsiore. Na stanowisko głównego księgowego zarząd powołał Wacława Rejtera. Siedziba sp-ni pozostała w chmielnie a w Staniszewie ustalono siedziby oddziału GS w chmielnie.

Rosnące potrzeby transportu w zakresie przewozów artykułów z produkcji rolnej, zaopatrzenia sklepów i utrzymanie gotowości technicznej transportu, spowodowały zmiany organizacyjne. Podobnie jak w innych rejonach kraju, w Gdańsku zwołano Walne Zgromadzenie Założycieli i w dniu 10 września 1965 roku powołano Wojewódzką spółdzielnie Transportu Miejskiego tzw. WSTW, która z dniem± 1 października 1965 roku rozpoczęła działalność na terenie województwa. Wymieniona Spółdzielnia przejęła istniejące bazy transportu PZGS i Zakładów Wojewódzkiego związku Gminnych Spółdzielni z samochodami, sprzętem technicznym, warsztaty oraz załogi pracownicze. Prezesem zarządu WSTW został wybrany Stanisław Gryczuk. Poszczególne GS i Związki spółdzielni wpłacały ustalone udziały oraz w tym zakresie rozliczano się za przekazany sprzęt, oraz uzgodniony majątek. Na terenie Kartuz w dotychczasowym miejscu przy ul. Gdańskiej 1 powołano Oddział

WSTW a na kierownika angażowano Czesława Kwidzińskiego. Transport dostawczy według uznania GS i PZGS zatrzymano do własnej dyspozycji. Zarząd STW na podstawie zawartych umów przejął odpowiedzialność za przewozy artykułów masowych i pozostałych potrzeb według zamówień poszczególnych spółdzielni. Powołanie WSTW zabezpieczyło potrzeby rozładunków i przewozów w spółdzielniach, koordynacje potrzeb transportowych i remonty posiadanych jednostek przewozowych. Nowo Powstała spółdzielnia transportu Miej. za 1965 rok wypracowała 377 tys. zysku, w następnych latach rentowność ^wrastała, przykładowo za 1968 rok osiągnięto zysk 2.053 tys. zł. a za 1969 rok tył zysk 5137 tys.*. zł.

W latach 60-tych zachodziły dalsze zmiany w zarządach Spółdzielni. W powiatowym Związku Gminnych Sp-ni v-ce prezes handlu Franciszek Plichta został wybrany na stanowisko prezesa Spółdzielni Ogrodniczej w Kartuzach. na jego miejsce Rada Nadzorcza PZGS z' dniem 1 maja 1962 roku wybrała Teofila Kleina. W kwietniu 1966- roku w G. S. Kartuzy na emerytura odszedł Bernard Hinc a na jego miejsce Raca wybrała Stanisława Wojtowicza. V lipcu 1963 roku na emeryturo odszedł główny księgowy GS w Kartuzach Adolf Klein a stanowisko to objęła Jadwiga Chełmińska. Z dniem 1 października 1967 roku prezes zarządu GS w Kartuzach Henryk Popowski przeszedł na stanowisko prezesa GS w Żukowie a na jego miejsce. Rada powołała Zygmunta Gostkowskiego, a prezesem Spółdzielni w Klukowej Hucie wybrano Franciszka Kwidzyńskiego. W 1968 roku v-ce prezes GS w Kartuzach Stanisław Wojtowicz przeszedł do pracy do Miejskiego Handlu Detalicznego a na jego miejsce. wybrano Franciszka Elasa. W wrześniu 19o9 roku nastąpiły ponownie zmiany w zarządzie GS w Klukowej Hucie, prezesem wybrano Stanisława Wojtowicza a v-ce prezesami wybrano Stanisława Kowalczyka i Jana Stencla.

Wzrost zadań gospodarczych i potrzeb mieszkańców wymagał wymienione zmiany organizacyjne i kadrowe. Na podstawie dostępnych analiz lat 60-tych, rozwój można ocenić w porównaniu 1964 roku do 1970 roku następującymi cyframi w skali powiatu GS I PZGS.

X Obroty z następujących działalności w tys. złotych

Rodzaj Działalności

1964 rok

1970 rok

procent dynamiki

1.

Sprzedaż detaliczna

237394

397524

167,4

2.

Sprzedaż hurtowa

119340

197207

165,2

3.

Żywienie zbiorowe

11718

23833

203,3

4.

Wartość skupu

110177

145957

132,4

5.

Produkcja piekarń

11473

16212

141,3

6.

Produkcja masarń

8580

18478

215,3

7.

Wytwórnia wód gazowanych

2320

17352

748,2

8.

Przetwórstwo owoców i warzyw

6267

10759

171,6

9.

Mieszalnia pasz

13021

20190

155,1

10.

Usługi Transportowe

2853

3385

118,6

11.

Pozostała działalność usługowa

1576

9797

621,0

Ogółem powiat

524719

860697

164,0

XI Wyniki finansowe zysku netto w tys. złotych

 

1964 rok

1970 rok

procent dynamiki

1.

GS Chmielno z Sianowem

551

501

90,9

2.

GS Kartuzy

1302

1802

138,4

3.

GS Klukowa Huta

651

653

100,3

4.

GS Sierakowice

3934

6087

154,7

5.

GS Żukowo

1380

2609

189,0

6.

PZGS Kartuzy

1450

2984

205,0

Razem powiat

9268

14696

157,9

XII Stan zatrudnienia, ilość członków i inwestycje

 

1964 rok

1970 rok

procent dynamiki

1.

Ilość zatrudnionych pracowników

- Ich średnia płaca

797

1486 zł

989

1858 zł

124

125

2.

Stan członków GS

- Ich średni udział

10080

148 zł

14304

168 zł

100,3

113,5

3.

Wartość zrealizowanych inwestycji w tysiącach złotych

6558

6545

99,8

W działalności spółdzielni na terenie powiatu w latach sześćdziesiątych przy wzroście obrotów następował dalszy wzrost bazy technicznej. W 1970 roku ogólna liczba punktów sprzedaży detalicznej wynosiła 219 w tym sklepy spożywcze 132, przemysłowe 34, punkty sprzedaży artykułów masowych 12, składnica maszyn 1, domy towarowe 4, klubo-kawiarnie 12 oraz kioski i stragany sezonowe 24.

W omawianym okresie nastąpił znaczny wzrost poprawy zaopatrzenia oraz poprawa kultury handlu. Następował wzrost własnej sieci handlowej poprzez oddawanie do użytku nowych inwestycji. Z sklepów przekazano do użytku takie jak: - w 1961 do 63 roku pawilony typu "Reda" w Pirodze,

-    1964 roku typ "T-24" w Brodnicy Górnej i Garczu

-    w 1965 roku "T-24" w Starkowej Hucie, Miechucinie, Kłobuczynie i Gołubiu,

-    typ "Typ. 24" w 1966 roku w Borucinie i Egiertowie

-    w 1967 roku stanęły większe pawilony handlowe w Somoninie, w Klukowej Hucie oraz z mniejszych kioski w Wieżycy.

- w 1968 roku oddano pawilon w Zaworach, typ "T-24" w Sierakowicach i Tuchlinie i z klubem Rolnika w piwnicy, oraz pawilony handlowe w Sulęczynie i w Stężycy.

W składach towarów masowych do produkcji rolnej ogółem w powiecie niektórych artykułów przykładowo w 1970 roku sprzedano: 19618 ton nawozów mineralnych,106 ton środków ochrony roślin" 8367 ton pasz treściwych, z materiałów budowlanych 10.478 ton cementu, z opału węgla 26.493 tony oraz artykułów metalowych i hutniczych za 12.094 tys. złotych. Wzrost sprzedaży artykułów do produkcji rolnej powodował tworzenie odpowiednich gminnych baz przez realizacje własnych inwestycji.?/ tym zakresie przykładowo budowano:-w Sierakowicach w 1960 roku magazyn nawozowy)-1963 roku magazyn pasz a 1964 roku zasobnik na wapno i plac węglowy - w kukowie 1963 oddano do użytku magazyn nawozowy oraz taki sam w Baninie i plac węglowy w Żukowie - w Przodkowie rozpoczęto w 1961 roku niwelacje bazy, następnie budowę magazynu nawozowego, biurowiec a w 1965 roku plac węglowy i wag^ wozową - w Chmielnie 1967 roku ogrodzono bazę, budowano magazyn nawozowy z własną stacją transformatorową oraz oddano do użytku magazyn art. masowych w Staniszewie z placem węglowym - w Kartuzach w 1965 roku zorganizowano nową bazę z ogrodzeniem i oświetleniem, oddano plac węglowy do użytku z wagą wozową oraz w Somoninie oddano do użytku magazyn nawozowy w 1967 roku a magazyn paszowy w 197G roku z oświetleniem bazy.

W składnicy maszyn rolniczych w Kartuzach w¡19^0 roku z ważniejszych artykułów sprzedano: 92 ciągniki, 109 koparek, 52 żniwiarki, 93 siewników, 52 silniki elektryczne itp. W 1965 roku wykonano utwardzenie placu pod maszyny, 1966 roku wykonano drogi dojazdowe, 1967 roku oddano do użytku magazyn maszyn rolniczych w 1968 roku wybudowano obudowaną wiatę na maszyny rolnicze.

W działalności hurtowni w strukturze sprzedaży 67 % stanowiły artykuły spożywcze, lecz w stosunku do poprzedniego okresu przede wszystkim wzrosła sprzedaż takich artykułów jak: radio-telewizyjne, gospodarstwa domowego, szkło, motoryzacyjne i chemia. Dla zabezpieczenia potrzeb bazowych oddano do użytku z inwestycji w 1965 roku magazyn na opakowania, w 1969 roku jeden magazyn na artykuły spożywcze a drugi na artykuły przemysłowe.

Przy hurtowni w 1969 roku również oddano do użytku nowo pobudowaną stacje paliw na zaopatrzenie transportu GS i PZGS, WSTW oraz niektórych zakładów wg umowy w mieście.

Wzrost obrotów żywienia zbiorowego lat sześćdziesiątych kształtował również rozwój sieci gastronomicznej. W 1970 roku kształtowała się nast. sieć gastronomiczna:

-    11 barów na 606 miejsc konsumpcyjnych  

-    4 restauracje 556 miejsc konsumpcyjnych

-    3 kawiarnie na 140  miejsc konsumpcyjnych

-    2 bufety na 120   miejsc konsumpcyjnych

1 jadłodajnia na 60  miejsc konsumpcyjnych

Ogółem było 21 zakładów na 1482 miejsc konsumpcyjnych. Po zatem w sezonie letnim dodatkowo otwierano 4 punkty małej Gostomii. Z ogólnych obrotów 30 % stanowiła sprzedaż produkcji własnej. Rozwijająca się w powiecie działalność turystyczna sprzyjała na rozwój sprzedaży posiłków. Wymieniona sieć była w starych zmodernizowanych obiektach, co wyłaniało potrzeby inwestycyjne. Pierwszy nowoczesny zakład gastronomiczny z inwestycji oddano w Sulęczynie w 1968 roku, albowiem tam był największy napływ wczasowiczów i turystów szczególnie w sezonie letnim.

W działalności skupu i kontraktacji na koniec 19^0 roku pracowało 188 punktów skupu, w tym :

-    10 magazynów skupu zbóż i nasion

-    12 punktów skupu żywca

-    15 sezonowych punktów skupu ziemniakówę

-    91 punktów skupu jaj przy sklepach

-    8 sezonowych punktów skupu drobiu

-    15 sezonowych punktów skupu warzyw i i owoców

-    8 punktów skupu królików-    -

-    20 punktów skupu surowców wtórnych

-    3 punkty skupu skór surowych

-    3 punkty 3kupu wełny owczej

Przedstawione punkty skupu obrazują jakie rodzaje działalności były prowadzone. Z ogólnych obrotów działalności skupu w skali powiatu, struktura branż była według następujących wskaźników:

- w skupie żywca rzeźnego

-    11,5 1 w skupie zboża i nasion

-    5,"" Iw skupie ziemniaków

-    - 4,5 'Iw skupie jaj i drobiu

-    2,8 % w skupie owoców i warzyw

umawiana działalność wymagała pobudowanie nowych obiektów i w ramach inwestycji wykonano:

-    w 1967 roku oddano do użytku punkt skupu żywca w Chmielnie, następnie w l964 roku w Kartuzach Sulęczynie i w 11 Wieżycy, a w 1967 roku w Przodkowie.

-    1964 roku oddano do ubytku wiaty na skup ziemniaków w Przodkowie, Sierakowicach, kukowie, Baninie, Klukowej Hucie i ramienicy, oraz w 1970 roku w Somoninie oddano do użytku punkt skupu z przechowalnią ziemniaków.

- W 1965 roku wybudowano i oddano do użytku magazyn skupu skór surowych w Kartuzach.

W omawianym okresie lat sześćdziesiątych na terenie powiatu w działalności produkcji na koniec 1969 roku było X piekarń 5, chociaż do 1063 roku zlikwidowano dwie piekarnie tj. w Sulęczynie i Przodkowie. Istniejące piekarnie zabezpieczały potrzeby w sprzedaży Gminnych Spółdzielni, przykładowo w 1^70 roku ilość produkowanego pieczywa w skali powiatu wynosiła 3-14-2 ton. Największą produkcje miała GS Żukowo 1.1 b6 tony, która w 1964 roku obrzynała nową piekarnie z inwestycji. Na drugim miejscu w wielkości produkcji miała GS w Kartuzach  rocznie 1.465 ton ponieważ w maju 19b5 roku uruchomiła

z inwestycji nowy zakład piekarniczy. Pozostałe piekarnie przeprowadzały tylko remonty i modernizacje swych zakładów.

Następną działalność GS w powiecie stanowiły 4 masarnie, które wg danych za 1370 rok ilościową produkcje miały 541 toń masy mięsnej. Na wielkość produkcji i dynamikę miała wpływ przydział otrzymanego żywca według rozdzielnika .G.S Kartuzy, w 1969 roku otrzymały nowy zakład masarniczy w Przodkowie w miejscu obudowanej wiaty na ziemniaki ze skupu. GS Żukowo i GS w Sierakowicach miały własne zakłady na swych bazach z przebudowy i modernizacji. GS Chmielno prowadziła produkcję masarniczą w dzierżawionym zakładzie w Sianowie.

,V produkcji napojów gazowanych i rozlewni piwa były dwa zakłady w obiektach dzierżawionych na terenie Sierakowic i w Kartuzach przy PZGS Ilość produkowanych wód gazowanych i rozlewanego piwa przykładowo za 1960 rok wykonano w 13 Sierakowicach 45 tys. ltr. a przy PZGS w Kartuzach 1.156 tys. ltr. Nakłady inwestycyjne w tych zakładach dotyczyły jedynie zakupu nowych maszyn do produkcji.

W zakładzie Przetwórstwa Owoców i Warzyw PZGS w Kartuzach sukcesywnie wzrastała ilość produkcji, lecz posiadane obiekty ograniczały dalszy wzrost produkcji, według danych za 1970 rok zakład wyprodukował 573 tony wyrobów gotowych oraz 200 ton półfabrykatów, w tym 140 ton pulpy truskawkowej. Z wymienionej produkcji około 35 % wysyłano w sprzedaży na eksport. Zatrudnienie średnio w ciągu roku 58 pracowników przy płacy 1585 Zł. miesięcznie. Zysk za 1970 rok osiągnął. 61 tys. złotych. W ramach inwestycji w I968 roku pobudowane magazyn na opakowania. W 1963 roku przy GS w Sierakowicach powstał nowy zakład produkcyjny Mieszalnia pasz treściwych. Początkowo produkcja odbywała się w trudnych warunkach w istniejących magazynach pasz. Jednak następował coroczny wzrost sprzedaży produkowanych pasz i wynik finansowy np. ze 1970 rok 2.428 złotych. Wystąpiły pilne potrzeby inwestycyjne, w 1967 roku wyposażono zakład w potrzebne maszyny a dalsza rozbudowa nastąpiła po 1970 roku.

Minto powołania Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego, która głównie objęła przewozy artykułów masowych, zaś GS i PZGS nadal dysponowały własnym transportem gospodarczym .Według stanu na koniec 1970 roku w powiecie tyło 10 furgonów- 15 ciągników i 1 tabor konny przy PZGS Wymienione środki transportowe zabezpieczały własne potrzeby takie jak zaopatrzenie sklepów z magazynów rozdzielczych, z własnych zakładów produkcyjnych oraz niektóre usługi dla ludności. Zadania realizowano głównie według kosztu własnego, ^wyniku czego np. zysk za 1970 rok był tylko jeden tysiąc złotych.

Rozwój działalności gospodarczych GS i PZGS i wzrastające potrzeby mieszkańców powiatu były powodem organizowania działalności usług przemysłowych i nieprzemysłowych*^ usługach przemysłowych wg stanu 1970 roku w skali powiatu dysponowano następującymi punktami :

- 2 punkty elektryczno-instalacyjne,2 radio-telewizyjne, 4 stolarskie, 2 ślusarsko-kowalskie, 4 punktu uboju zwierząt przy masarniach, 5 punktów wypieku chleba przy piekarniach, 1 punkt szklarski, razem 20 punktów było. Tego rodzaju usług wykonano w 1970 roku 2287 tys. złotych w tym dla ludności 435 i złotych, pozostałe wartości usług przemysłowych były realizowane głównie dla GS i PZGS. W usługach nieprzemysłowych wg a tanu za 1970 rok były następujące punkty usługowe: 4 wypożyczalnie sprzętów artykułów gospodarstwa domowego, 1 wypożyczalnia maszyn rolniczych 4 Punkty czyszczenia zbóż przy magazynach zbożowych, 10 punktów zaprawy zbóż, 1 punkt rozsiewu wapna, 1 strzyżenia owiec, 1 usług murarskich oraz Zakład usług Remontowo-Budowlanych przy PZGS przy budownictwie miał również produkcję materiałów budowlanych, głównie pustaków.

Według danych za 1970 rok wartość wymienionych usług zrealizowano 7.510 tys. złotych, w tym dla ludności 903 tys. złotych. Zakład Usług Remontowo-Budowlany. PZGS głównie świadczył usługi inwestycyjne dla GS i PZGS, między innymi w 1966 roku zrealizował utwardzenie, płyty poligonowej w Kiełpinie na produkcje materiałów budowlanych oraz warsztat usługowy w Kartuzach a w 1968 roku pobudował warsztat usługowy w Klukowej Hucie oraz oddał do użytku nowoczesny zakład gastronomiczny w Sulęczynie.

Widok gospody w Sulęczynie od strony południa.

Potrzeby rozwoju działalności gospodarczej w finansowaniu obrotu towarowego, inwestycji, były pokrywane wzrostem wyników wypracowanego zysku, przykładowo za 1970 rok osiągnięto 14636 tys. złotych (tab. XI Na podstawie wyników PZGS za 1970 rok wypracowano zysk w kwocie 2.592 tys. złotych, który według uchwały Walnego Zjazdu Delegatów procentowo podzielono:% 50 % nadwyżki odprowadzono na podatek dochodowy, pozostała część nadwyżka została przeznaczona 27 % na fundusz zasobowy Związku, 33 % na fundusz inwestycyjny Związku, 20% na fundusz Rozwoju centralny i wojewódzki 13 % na nagrody dla pracowników PZGS i 7% na działalność kulturowo-oświatową wśród członków i pracowników jak 3% fundusz mieszkaniowy, 1% na budowę ośrodka wypoczynkowego, 1% na rozwój sportu 0,5 % na Centrum Zdrowia Dziecka pozostałe pomoc emerytom i inne drobne tytuły pomocy finansowej. W podobny sposób dzielono zyski w Gminnych Spółdzielniach, lecz wskaźniki procentowe ulegały pewnym korekcjom

Z własnych środków finansowych GS i PZGS , z Czuciowej pomocy z funduszu rozwoju Wojewódzkiego Zwitku Gminnych Spółdzielni oraz kredytów bankowych, nakłady inwestycyjne w powiecie za 1970 rok wynosiły 6-545 tys. złotych, co w porównaniu do 1959'roku stanowi wzrost 313 % wykonania rocznego. Realizacja niektórych obiektów przedstawiała się następująco:

Piekarnia GS w Kartuzach Wybudowana i oddana do użytku w maju 1965 roku przy ulicy Gdańskiej

Sklep spożywczo-przemysłowy wybudowany i oddany do użytku w 1967 roku w Klukowej Hucie

Pod patronatem PZGS w Kartuzach oddano w 1969 roku GS w Żukowie Nowoczesny Wiejski Dom Handlowy, który zabezpieczał zaopatrzenie w artykuły przemysłowe.

Na terenie Stężycy w 1968 roku oddano do użytku pawilon handlowy na artykuły spożywcze i przemysłowe dla GS w Klukowej Hucie.

W 1970 roku w GS i PZGS pracowało 989 pracowników co stanowiło w stosunku do 1959 roku wzrost 154 %. Zaś -średnia płaca w podanym okresie była 1.858 złotych miesięcznie, to jest wzrok i 31 % do 1959 roku. W omawianym Okresie systematycznie poprawiało się przygotowanie zawodowe pracowników. Na koniec 1970 roku zatrudniano z wyższym wykształceniem 8 pracowników a z 3 zawarto urnowe stypendialna na uczelniach wyższych. Do prac zawodowych prowadzono nabór uczniów do nauki jak: sprzedawców masarzy, piekarzy, kelnerów, kucharzy i do niektórych wykonywanych usług. Nauka odbywało się w Szkole Zawodowej w Kartuzach oraz przy warsztacie pracy. Pracownicy w ramach funduszu socjalnego i podziału nadwyżki bilansowej korzystali z pożyczek na budownictwo mieszkaniowe, z wycieczek krajoznawczych, z ośrodków wczasowych i imprez kulturalnych. Wśród niektórych pracowników pewien problem stanowiła ochrona mienia Spółdzielni. Przykładowo w 1970 roku wartość niedoborów towarowych wynosiła 1.003 tys. złotych, co było 0,11 % do obrotu, z tego zostało spłacone 843 tys. w tym roku.

w działalności społeczno-samorządowej wśród członków i pracowników nastąpił dalszy rozwój, w minionym okresie lat 60-tych. na koniec tego okresu działało 11 kubów rolnika na terenie wiejskim, w których oprócz zaopatrzenia towary klubowe, prowadzono działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową, szczególnie dla młodzieży. Dla zorientowania o rodzaju działalności na przykładzie 1970 roku w klubach odbyło się 75 odczytów i pogadanek, 24 wystawy, 54 wieczory rozrywkowe oraz inne imprezy według uznania rady klubu na przykład pokazy dla dzieci szkolnych. Na terenie powiatu prowadzono 5 środków Nowoczesnej gospodyni, które świadczyły usługi na rzecz kobiet takie jak: krawieckie, dziewiarskie, repasacji pończoch, naprawy sprzętu, fryzjerskie, przyjmowanie odzieży do czyszczenia' i wypożyczalni sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, po zatem prowadziły kursy kroju i szycia, pokazy pracy sprzętu, degustacje niektórych produktów, pogadanki i odczyty zawodowe. Na sfinansowanie szczególnie działalności kulturalnej przeznaczano środki finansowe z podziału rocznych nadwyżek bilansowych GS i FZGS.

W omawianym okresie zwiększyła się aktywność samorządu spółdzielczego, co miało wielki wpływ na poprawę i ocenę działalności. gospodarczej spółdzielni.

Na wyżej umieszczonym zdjęciu jest prezydium walnego zgromadzenia Delegatów PZGS z 1963 roku na którym przewodniczył Stanisław Zieliński przedstawiciel Żukowa, Barbara Szydłowska przewodnicząca rady nadzorczej PZGS, Eugeniusz Jereczek v-ce prezes zarządu WZGS w Gdańsku, Jan Stankowski przedstawiciel GS Chmielna, Halman rolnik z Szymbarku przedstawiciel GS w Klukowej Hucie, pani Grzenkwiczowa przedstawiciel GS w Sierakowicach, i W. Kostuch prezes Zarządu PZGS.

Na Walnym zgromadzeniu Delegatów PZGS w dniu 28 czerwca 1967 roku poza obradami działalności wręczono odznaczenia:

W imieniu zarządu głównego CRS, v-ce prezes WZGS P. Firych wręczył odznaki zasłużony działacz ruchu Spółdzielczego, które otrzymali: W. Kostuch prezes PZGS, J. Laskowski v-ce prezes PZGS i Zygmunt Goskowski prezes zarządu GS w Kartuzach.

W ramach oceny wojewódzkiej WZGS dotyczącej działalności Powiatowych Związków Gminnych Spółdzielni na terenie powiatu za 1966 rok uznano jako przodujący PZGS w Kartuzach.

Według zdjęcia w czasie zgromadzenia delegatów v-ce prezes zarządu WZGS kol. Firych przekazał proporzec przechodni który w imieniu wyróżnionej załogi pracowniczej przejął Henryk Smagłowski Przewodniczący Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości, przy czym udział wziął prezes PZGS Władysław Kostuch.

Przedstawione lata sześćdziesiąte cechowały się dobrym mi wynikami działalności, przygotowaniem odpowiedniej kadry kierowniczej, co miało właściwy wpływ na zaspokojenie i potrzeb mieszkańców, szczególnie na terenie wiejskim. Najwyższe obroty i wyniki finansowe występowały w tym okresie w .Gminnej Spółdzielni w Sierakowicach, gdzie od początku lat 6o-tych prezesem zarządu był Konrad Drywa. W podłym okresie zaszły jeszcze zmiany na stanowiskach zarządu w G.S. w Chmielnie. W maju 1966 roku odszedł prezes Władysław Miluksztys i v-ce prezes Józef Węsiora, a Rada GS na prezesa powołała Stanisława Beyera i na v-ce prezesa ? Ludwika Okroją. Pod koniec grudnia 1970 roku Rada Nadzorcza w Chmielnie dokonała zmiany na stanowisku prezesa, odszedł Stanisław Beyer a wybrano Bronisława Czaja z Chmielna.

Doskonalenie, pracy kadry kierowniczej prowadzono również poprzez wymianę doświadczeń ,   powadzono również poprzez wymianę doświadczeń z dobrymi jednostkami spółdzielczości w kraju pracującej dla terenu wiejskiego.

Przykładowo taka wymiana doświadczeń odbyła się w dniach 19 do 21 listopada 1970 roku na terenie województwa Rzeszowskiego w Powiatowych Związków Gminnych Spółdzielni w Nisku, Leżajsku i Brzozowie.

Według zdjęcia w tym zebraniu udział brali: z GS z Chmielna Stanisław Beyer prezes zarządu, z GS Kartuzy Zygmunt Gostkowski prezes zarządu, z GS Klukowa Huta Stanisław Wojtowicz prezes zarządu, z GS Sierakowice Konrad Drywa prezes zarządu i Witold Chleba główny księgowy z GS w Żukowie, Henryk Popowski prezes zarządu z PZGS w Kartuzach, Władysław Kostuch prezes zarządu, Teofil Klein v-ce prezes, Franciszek Hirsz główny księgowy, Wanda Wróblewska zastępca głównego księgowego, Jan Karczewski kierownik działu organizacji samorządu. Irena Grot starszy referent. Ds. organizacji i samorządu, Zofia Kaczmarek kierownik działu artykułów przemysłowych i hurtu, Bożena i Zygmunt Samp główna Księgowa oraz zastępca zakładu budowlanego i działu inwestycji.

Czytany 518 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 marzec 2020 11:20
Władysław Kostuch

Władysław Kostuch urodził się 16 sierpnia 1923 roku w Garczu. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Garczu. Dalszą jego edukację w kartuskim Gimnazjum na ulicy Klasztornej przerwała II wojna światowa. Podczas wojny walczył w szeregach Armii Krajowej. Po powrocie do Polski kontynuował swoją edukację, jednocześnie pracując w działach księgowości ZNP i WZGS w Gdańsku oraz oddziale chmieleńskim GS . W roku 1961 objął funkcję Prezesa Powiatowego Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kartuzach.

Władysław Kostuch interesował się teatrem i muzyką. Był pasjonatem folkloru kaszubskiego. Działał aktywnie w wielu organizacjach społecznych. Był prezesem Powiatowego Oddziału PCK, aktywnym członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, członkiem Związku Kombatantów, wspierał działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Był jednym z inicjatorów i współorganizatorów życia kulturalnego na Kaszubach. Dzięki jego zaangażowaniu w powiecie kartuskim powstały zespoły folklorystyczne, muzyczne i teatralne. Niektóre uczestniczą w kulturalnym życiu regionu do obecnych czasów.

Pracując jako Prezes, a także będąc na emeryturze dokumentował działalność Gminnej Spółdzielni, a część jego opracowań posłużyła do napisania artykułów na łamach Szwajcarii – Kaszubskiej.

Władysław Kostuch zmarł 19 czerwca 2010 roku.

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Ośrodek Wypoczynkowy KREFTA
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl