Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:bukłak | miechùlc (sł. Eugenisz Gołąbek)
piątek, 07 luty 2020 10:18

DROGA KRZIŻEWÔ

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

DROGA KRZIŻEWÔ

 

Mòdlëtwa przed rozpòczãcym Drodżi Krziżewi


Nôłaskawszi i nôlëtoscëwszi Panie Jezë, Wë môce w Se tëli dobrocë, a
Wasze miłoserdzé je nieòbeszłé i nieskùńczoné, dlôte nade wszëtkò jô Was
miłujã i z całégò serca przeprôszóm za wszëtkò, co je w mòjim pòstãpòwanim lëché.
Żałujã tej z całégò serca za to, że jemWas, mòjégò Pana i nôwëższé Dobro zniewôżił.
Wami, Panie Jezë, jô òfiariwóm to rozmiszlanié ò Waszi swiãti mãce.
Jô chcã ùtczëc nã drogã krziżewą, jaką Wë môce przeszłé za mie, nãdznégò
grzésznika. Bez to, jô pragnã téż ùprosëc wszëtczé òdpùstë przez Kòscół
swiãti ùstanowioné i ùprôszóm Was, Panie mój, Jezë Christe, żebë jem za
sprawą Waszi łasczi dostąpił miłoserdzô w tim tu żëcym, a zbawieniô dëszë
we wiecznoscë. Amen.


STACJÔ I


Pón Jezës na smierc przez Piłata skôzóny


Hewò Pón swiata, falszëwie skarżony, *Przed sąd Piłata je przëprowadzony,
* Jezësa na smierc dzys òbsãdzëc mają. * Zbôwcë nie znają.
Ksądz (abò Prowadnik): Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
Lëdze: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Piłôt niedowinnégò Pana Jezësa na smierc skôzôł i jak
Zbôwca nen òbsąd przëjął, żebë cebie òd wiecznégò pòtãpieniô wëbawic.
Mileczny Jezë! Nijak nié Piłôt, le mòje grzéchë na smierc Cã skôzałë.
Nie dopùscë, ùprôszóm Cã, żebë jem miôł w slédny dzeń ùczëc òbsąd
pòtãpieniô, do chtërnégò grzéchë mògą mie doprowadzëc. Miéj lëtosc nade
mną grzésznikã! Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ II


Pón Jezës krziż bierze na remiona


Jezës, nasz Zbôwca, drzewò krziża schwôcył * Na kalwarijską drogã
mãczi wkrôczô. * Krziż cãżczi dwigô, żebë przez òfiarã *Zjąc z lëdzy karã.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Pón Jezës wzął na remiona swòje krziż, do chtërnégò
twòje grzéchë dołożëłë tak wiele cãżaru.
Jezë! Ùżëczëmie łasczi, żebë jô nie dokłôdôł do cãżaru Twòjégò krziża wcyg
nowëch grzéchówi żebë jem włôsny krziż dwigającë czënił prôwdzëwą pòkùtã.
Naùczëmiã cerpiec wmilczenim, amiłowacCebie téż wcerpienim. Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

STACJÔ III


Pón Jezës pierszi rôz ùpôdô pòd krziżã


Ach, mòje grzéchë, przez nie to sã stało, * Że krziż przëgniôtô Jezësowe cało.
*Wtim zemia zadrża, To ùpadłi leżi *Zbôwca, Syn Bòżi.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Pón Jezës ùpôdł na zemiã, czej ni mógł ùdwignąc
krziża, jaczi mù kôzelë niesc.
Ùpôdający Jezë!To nié blós krziż, ale téż mòje grzéchë tak wiele cãżaru
Ce dodôwają! Ach! Wëbaczë mie mòje dôwné ùpôdczi, a przez brzôd
Twòjégò pierszégò ùpôdkù, ùchróń mie òd pòpôdaniô w nowé grzéchë!
Całé mòje zawierzenié je w Tobie, mójJezë! Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ IV


Pón Jezësspòtikô sã ze Swòją Nôswiãtszą Matką


Pòdniósł sã Jezës i na Kalwarijã * Zôs rësził w drogã, wtim ùzdrzôł
Marijã, * Matkã kòchaną, ta do Niegò drżącë * Jidze płaczącë.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Ùważë so, jaczi ból przeszedł przez Serce Pana Jezësa i Mariji, czej
sã zeszlë na krziżewi drodze. Żebë të nie darwôł cerpiec na wieczi, cerpiôł
Jezës i Marija.
Ò Jezë, ò Marijo! Òbùdzta we mie wiôlgą skrëchã za mòje grzéchë, żebë
jemcałé żëcé żałowôł za nie i zasłużił naWaje miłoserdzé w gòdzënã smiercë.
Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ V


Szimón z Cyrenë pòmôgô Jezësowi niesc krziż


Żałosc z cerpienim razã sparłączoné, * Jezësa sëłë mają òsłabioné *
Chtëż przińdze pòmòc? -Cyrenejczik Szimón. * Òn krziż pòdtrzimô.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Żëdzë nié z wespółczëcô, ale ze strachù, żebë Pón
Jezës nie zanimógł w drodze, zmùsziwają Szimóna z Cyrenë do pòmòcë
Panu Jezësowi przë dwiganim cãżczégò krziża.
Jezë! Jakùż rôd jô bë sã nalôzł w môlu Szimóna! Le Të rzekł: „Co wa
jesta zrobia jednémù z nômiészich - Mie jesta zrobia”. Sprawi tej, żebë mòje
serce bëło wrazlëwé na cerpienié i pòtrzebë bracynów z miłotë do Ce i dôj
mie przerozmiôc, że cerpienié je pòtrzébné do naszégò zbawieniô, żebë jem
mógł je pòkórno przëjëmac i cerplëwie zlëdac.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ VI


Sw. Werónika òcérô Twôrz Panu Jezësowi


Zmòklëzna z krëwią sã na licach zbiérô, * Le Werónika Panu twôrz
òcérô; * W nôdgrodã za to, dostała òdbicé * Pana òbliczô.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Ùważë so, jak ta swiãtô białka, nijak nie zwôżô na rukòc, le òcérô
swòją chùstą Twôrz Nôswiãtszégò Pana Jezësa, zeszpaconą plëwinama i
zacekłą krwią, i jak Pón Jezës tã miłotną ùsłëgã nadgrôdzô lubòtnym
darënkã - òbrazã swòji swiãti twarzë.
Ò dobriJezë! Kùli to razy jô zeszpacyłswòjã dëszã grzéchama! Dôj mie
łaskã, żebë jembëlnyma ùczinkama,sprôwiónyma z miłotë do Ce, zarobiłso
na òdbicé Twòji twarzë w mòjim sercu.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ VII


Pón Jezës drëdżi rôz ùpôdô


Jesz rôz ùpôdô, òkrutnie zmãczony, *Pón, Zbôwca lëdzy, krziżã przëtłoczony.
* Kacë Gò szarpią. Bò, chòc tak zemglałi, * Mùszi jic dali.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Pón Jezës dwigô krziż òstatkã swòji mòce... Òczë mù
zaszłë biélą, zmôrloné lëpë ni mògłë nabrac lëftu... Zatëmlowôł sã i ùpôdł
drëdżi rôz.
Jezë, tëli razy jô przësygôł sã pòprawic, a wiedno znowa w grzéch jem
pòpôdł. Przëpòmòżë mie nazôd sã dwignąc z mòjich grzéchów i wëtrwac w
dobrimjaż do smiercë.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ VIII


Pón Jezës pòcészô płaczącé niastë


Pòbňżné bia³czi, Jezësa widzącë * W ti straszny mãce, stoją tak płaczącë.
* Pòmòc ni mògą, le w bólu trëchleją. *Rzewné łzë leją.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Pón Jezës ùpòminô niastë, żebë barżi sã jiscëłë nad
swòjima grzéchama, niglë nad Jegò mãką.
Ò Jezë! Skrëszë mòje serce do serdecznégò żalu za mòje grzéchë i
grzéchë mòjich bratecznëch, chtërne bëłë przëczëną Twòji gòrzczi mãczi,
żebë jô nie zdżinął na wieczi.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ IX


Pón Jezëstrzecy rôz ùpôdô


Jezës pòd krziżã z bólu zôs òmgléwô. * Cãżkò ùpôdô. Kat jesz
pònëkiwô: *Biôjże jesz chùtczi na môl krziżowaniô, *Bez òbscyganiô!
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Pón Jezës jidącë pòd górã, zwrôcô sã trzecy rôz, z
taczim bólã, że ò swòjich lëdzczich mòcach dwignąc sã ni mòże.
Ò Jezë! Ùżëczë mie łasczi, jaką Të jesmie swòjimtak bòlesnym ùpôdkã
wësłużił i pòdôj mie rãkã, bò ò włôsny mòcë ni mògã sã dwignąc z nôłogù.
W Tobie, mój Wspòmóżco, wszëtkò jô pòtrafiã i rozmiejã.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ X


Pón Jezës z ruchnów wëzeblokłi


Na kalwarijsczim czëpie Jezës stanął * Kacë Mù chcëwie ruchna
zeblôkają. * Stoji Wëbôwca - zebùti sã wstëdzy, * Pak z Niegò szëdzy.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so sromòtã Pana nieba i zemi, czej Gò òbdzerlë z ruchnów
i jiwer jaczi miôł, czej Mù żôłc i òct delë pic za grzéchë nieczëstoscë i
niestrzëmòwnoscë, chtërne nôbarżi niżą człowieka.
Ò niedowinny Jezë! Przez rąganié, jaczé jes mùszôł zlëdac, dopòmòżë
mie znikwic żądzã cała, żebë jem wiedno béłstatecznywmëslach, wseczëcym,
w słowach i dzejanim.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ XI


Pón Jezës przëbiti do krziża


Gòzdze dzurawią Bòżé rãce, nodżi, * Kat młotkã bije, ból przechôdô
srodżi; * Z renów krew cecze przeléwónô za nas. * Swiãtô krew Pana.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak ti mòrdarze rozcygają w òkropnëch mãkach cało
Jezësa na krziżu i tãpima gòzdzama przëbijają Nôswiãtszé rãce i nodżi.
Hewò je nôdgroda za dobroc i miłotã!
Ùkrziżowóny Jezë, Bòżi Barankù, co gładzysz grzéchë swiata, przëbij
do Twégò serca mòjã niepòkórną wòlą, żebë òdnąd jô ju Ce wicy nie krziżowôł
w sercu mòjima grzéchama.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ XII


Pón Jezës ùmiérô na krziżu


Nôswiãtszé cało zawisło na krziżu. * Kùńc straszny mãczi kùreszce sã
zbliżô. *Wisy strzód łotrów, Matka na Nie wzérô * Jezës ùmiérô.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak Pón Jezës pò trzech gòdzënach nôbòlesniészégò kònaniô
ùmiérô na krziżu, żebë tobie wëjednac wieczny żëwòt.
Ò mójJezë! Za mie, grzésznika, ùmiérôsz na krziżu. Przez brzôd Twòji
smiercë sprawi, żebë jemwicy ju tak cãżkò nie grzesził. Òdnądka leno dlôCe
chcã żëc, dlô Ce ùmierac, do Ce nôleżec w żëcym i pò smiercë.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ XIII


Pón Jezës zjãti z krziża


Mô dług spłaconé smiercą Pón na drzewie, * Za grzéch niebëlny Jadama i Ewë.
* Zjimają cało, bë na pòchòwanié, * Szło strzód chlëchaniô.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë smùtk i jadłobã Matczi naszégò Zbôwcë, czej nieżëwé cało
kòchónégò Sëna pòłożëlë na Ji klinie.
Bòlesnô Matkò!To jô téżCë sprawił nen ból.Zmiłuj sã nademnąTwòjim
grzésznym i nôremnym dzeckã. Ùprosë mie ù swòjégò Sëna nawrócenié i
òdpùszczenié grzéchów, a bãdzë mie Matką w żëcymi przë smiercë.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ XIV


Pón Jezës do grobù złożony


Ùczniowie niosą cało ùsmierconé, * Łzama òbmëté, w płôchtã òbwinioné.
* Swòjégò Sëna Matka w grobie skłôdô. * Mglejąc ùpôdô.
K.: Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie.
L.: Bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony.
Rozważë so, jak swiãti Nikódem razã z jinszima wiérnyma ùczniama
zanioslë Nôswiãtszé Jezësowe Cało do grobù, a Nôswiãtszô Matka swòjima rãkama je ùłoża.
NôdrogsziJezë, jô òddôwómCë tczã pòchòwónémù wgrobie i dzãkùjã
Cë kòżdim mòjim dërgnienim za wszëtkò, co môsz dlô mie zrobioné.
Wspòmòżë mòjã wòlą tak, żebë jô òdnąd szedł Twòjimszlachã jaż do skònaniô.
Ùżëczë mie łasczi, żebë jemNôswiãtszé Twòje Cało, chtërno jes za mie
òddôł na krziżu, bëlno przëjimôł w sw. Kòmónii, trwôł w dobrim, w sądny
dzeń chwalebno zmartwëchwstôł, a Cebie, mójJezë, w niebie òbzérôł
i miłowôł pò wszëtczé wieczi wieków.Amen.


Òjcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Òjcu...


Të, co renë cerpiôł za nas,Jezë Christe zmiłuj sã nad nama!

 

STACJÔ XV


Pón Jezës zmartwëchwstôł


Droga Krziżewô je ju zakùńczonô, *Pón z grobù wëszedł, Słowò je
spełnioné. *Smierc je dobëtô, w chwale Pón je wstóny, *Lëdztwò zbawioné.
Droga Krziżewô Jezësa skùńczëła sã w lëdzczim rozmienim tragiczno, na
Gòlgòce, ale rozwidnia sã w niedzélny pòrénk nôdzeja. Jezës zgódno z
zôpòwiescą zmartwëchwstôł. Òbiécôł, że më téż zmartwëchwstóniemë.
Miéjta nôdzejã, Jezës dobéł smierc, grzéch i szatana! Żëje na wieczi i rôczi
nas do swòjégò królestwa w chwale.


Òjcze nasz..., Zdrowas Marijo..., Chwała Òjcu...


Chcemë sã mòdlëc: Bòże, wezdrzëże, na nen lud, za chtëren Syn
Twój sã òddôł w rãce zleczińców, żebë ùmrzec za nas na krziżu; chtëren z
Tobą żëje i królëje w jednoce Dëcha Swiãtégò,Bóg na wiecziwieków.Amen

Czytany 510 razy

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 255 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl