Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:honorować | ùznawac, hònorowac (sł. Eugenisz Gołąbek)
piątek, 12 czerwiec 2020 11:10

Przedszkole w Chmielnie

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedszkole Samorządowe w Chmielnie jest placówką publiczną prowadzoną przez Radę Gminy w Chmielnie.

Mieści się ono na ulicy Gryfa Pomorskiego 33a w samym centrum wsi, w pobliżu: Urzędu Gminy, kościoła, Urzędu Pocztowego, Banku
Spółdzielczego, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przedszkole pracuje na bazie oficjalnych programów wychowawczo-dydaktycznych.
Realizujemy także elementy programów autorskich opracowanych przez:
W. Scherborne
R. Przyborowską – Wynimko
R. Labana
E. Gruszczyk – Kolczyńską
M. Bogdanowicz
Preferujemy także:
- kulturę regionalną
- wychowania ekologiczne
- wychowanie zdrowotne
- wychowanie komunikacyjne
Dodatkowe oferty pracy z dziećmi:
* Język angielski
* Język kaszubski
* Rytmika
* Logopedia
* Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
* Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
* Przedstawienia teatralne
Uczestnictwo w:
- występach teatralnych
- konkursach plastycznych
- wystawach malarskich
- konkursach recytatorskich
Współpracujemy z rodzicami poprzez:
- pobyt rodziców z dziećmi w grupie
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- zajęcia otwarte dla rodziców
- uzupełnianie przedszkolnych gazetek dla rodziców
Uroczystości rodzinne:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Święto Ziemniaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Bal Karnawałowy Z Babcią i Dziadkiem
- Dzień Dziecka
- Piknik Rodzinny
- Pożegnanie 6-latków i zakończenie roku szkolnego
Przedszkole zapewnia:
- serdeczną i życzliwą atmosferę
- metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
- możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć
dydaktycznych
- organizację wielu ciekawych imprez, wycieczek i uroczystości
- aktywną i systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi
placówkami oświatowymi

WIZJA PRZEDSZKOLA
DZIECI PRZEDSZKOLNE, RODZICE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA DĄŻĄ DO TEGO, ABY DZIECKO BYŁO GOTOWE PODJĄĆ
NAUKĘ W SZKOLE, BYŁO SAMODZIELNE, ROZUMIAŁO SIEBIE I INNYCH LUDZI ORAZ OTACZAJĄCĄ GO RZECZYWISTOŚĆ
NASZE DZIECKO :
• NABYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO POWODZENIA W STARCIE SZKOLNYM
• JEST AKTYWNE, SPRAWNE, PRACOWITE
• JEST RADOSNE, OTWARTE NA INNYCH
• JEST KULTURALNE, KOLEŻEŃSKIE, NIE ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE, JEST USPOŁECZNIONE
• JEST UCZCIWE, NIE KŁAMIE, SZANUJE CUDZĄ WŁASNOŚĆ
• ROZWIĄZUJE NA SWOJĄ MIARĘ RÓŻNORODNE PROBLEMY W SWOIM I CUDZYM DZIAŁANIU
• SZANUJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
• KOCHA SWOJĄ RODZINĘ
• SZANUJE I KOCHA SWĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ I SWÓJ KRAJ
• ROZUMIE POJĘCIE CZŁOWIEK EUROPY I ŚWIATA
MISJA PRZEDSZKOLA
W NASZYM PRZEDSZKOLU ZAPEWNIAMY WYCHOWANKOM WSZECHSTRONNY, BEZPIECZNY I RADOSNY ROZWÓJ NA MIARĘ
INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI PODOPIECZNYCH PRZEZ TAKIE DZIAŁANIA JAK:
• Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
• Stwarzamy dziecku możliwości odnajdowania swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
• Stosujemy różnorodne metody pracy, aby zabawy i ćwiczenia sprawiały dziecku radość, wspierały jego aktywność,
samodzielność, a nade wszystko dawały mu możliwość własnych rozwiązań i poszukiwań twórczych.
• Umożliwiamy rodzicom uczestniczenie w codziennym życiu przedszkola.
• Rozbudzamy ciekawość poznawczą dziecka.
• Kreujemy u dzieci postawy twórcze i aktywne.
• Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami.
• Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
• Przygotowujemy do samodzielnego funkcjonowania.
• Ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Dzieci w naszym przedszkolu

- dzieci wyrażają zainteresowanie dla działań edukacyjnych organizowanych przez nauczycielkę,
- chętnie biorą udział w zabawach i grach dydaktycznych,
- znają i stosują zasady wspólnego uczenia się,
- osiągają postępy na miarę swoich możliwości,
- zadania zaplanowane przez nauczycieli i przez dzieci wykonywane są sprawnie, przynoszą zakładane efekty,
- działaniom edukacyjnym dzieci towarzyszy zadowolenie i zaangażowanie twórcze,
- organizują zabawy dydaktyczne dla siebie i grupy,
- potrafią ciekawie zagospodarować czas wolny w związku ze swym rozwojem edukacyjnym.
- potrafią czytać proste zdania,
- potrafią czytać ze zrozumieniem / np. przyporządkowują tekst do ilustracji/,
- układają własne teksty,
- potrafią segregować i klasyfikować przedmioty,
- rozwiązują proste zadania matematyczne
- stosuje zwroty grzecznościowe,
- potrafi słuchać
- potrafi przekazać informację o zachowaniu własnym i innych osób
- potrafi rozpoznać i mówić o swoich odczuciach, emocjach – komunikat JA
- okazuje chęć współdziałania, wyraża zadowolenie ze wspólnego działania
- respektuje podział zadań
- sumiennie wykonuje swoje zadania w zespole
- potrafi dokonywać oceny działań własnych i działań innych
- przedstawia propozycje działania, organizuje zabawy dla siebie i innych
- przejmuje rolę lidera zadania
- nie szarpie, nie bije innych dzieci, nie przezywa je
- respektuje polecenia nauczycielki i pracowników przedszkola
- akceptuje dzieci niesprawne i słabsze
- pomaga innym, opiekuje się potrzebującymi pomocy
- stosuje zasadę fair play
- potrafi wygrywać i przegrywać
- chętnie bierze udział w grach i zabawach zapewniających fizyczny rozwój
- rozwój fizyczny i sprawność ruchowa są zgodne z normami
- nie tłoczy się, nie przepycha się
- jest uważne
- czeka na swoją kolej w grach, zadaniach grupowych
- przestrzega zasad i norm przyjętych w grupie
- stosuje zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy i działań w przedszkolu
- zna i potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy i działań w przedszkolu
- jest asertywne wobec nieznanych osób dorosłych
- wykonuje konieczne zabiegi higieniczne
- w pracy indywidualnej pilnuje postawy, odległości oczu, strony naświetlenia itd.
- rozpoznaje rośliny i produkty, które mogą zagrażać życiu
- dokonuje oceny sytuacji w kategorii dobra i zła
- wie, jak należy postępować, kiedy zrobi coś złego
- potrafi poinformować kolegów i nauczycielkę o swoich przemyśleniach wartościujących daną sytuację
- wspólnie z nauczycielką wartościuje dobro i zło w przykładach literackich
- samo dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich
- potrafi ocenić swoje zachowanie i w koniecznych przypadkach przeprosić, podziękować, poprosić
- potrafi powiedzieć, że czyjeś zachowanie sprawia mu przykrość
- Potrafi wspólnie z innymi dziećmi i przy pomocy nauczycielki napisać kontrakt (kodeks) obowiązujący w grupie
- zna i akceptuje zasady współpracy i współzależności
- potrafi rozmawiać na temat ewentualnych zmian w kontrakcie
- stosuje się do ustalonych norm
- mówi po polsku
- zna godło państwowe i herb miejscowości
- poznaje święta narodowe i okoliczności eksponowania symboli narodowych
- zna nazwę miejscowości
- poznaje symbol „Gryf Pomorski” i herb Kartuz
- zna swój adres zamieszkania
- zna adres swego przedszkola
- zna nazwę stolicy i herb Warszawy
- zna hymn państwowy i przyjmuje odpowiednia postawę podczas słuchania
- potrafi wskazać na mapie Polskę
- twórczo przedstawia symbole narodowe i regionalne
- zna historię regionu, tradycje, obyczaje, legendy
- podziwia ludzi zasłużonych dla swojej miejscowości i regionu
- szanuje język kaszubski
- uczestniczy w wycieczce do Muzeum i Skansenu Kaszubskiego oraz zakładu garncarskiego
- uczestniczy w lokalnych imprezach organizowanych przez samorząd i oddział ZKP (Sobótki, Dożynki i inne)
- prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym (udział w konkursach, pokazach, występach, zawodach)
- uczestniczy w organizacji imprez przedszkolnych (Święto Ziemniaka, Mikołaj, Bal Karnawałowy, Piknik Rodzinny)
- zachęca rodzinę do uczestnictwa w akcjach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych
- prezentuje przedstawienia dla mieszkańców Ośrodka Opieki Społecznej
- poznaje życie ludzi na różnych obszarach klimatycznych
- wie, że jest dzieckiem Europy, i że Polska należy do Unii Europejskiej
- słucha bajek, baśni i legend innych narodów
- potrafi poszukać Europę na globusie
- dostrzega różnice pomiędzy flagą polską a flagami innych krajów
- Zna flagę Unii Europejskiej
- wie że wszyscy ludzie mają równe prawa
- poznaje najbliższe otoczenie
- podejmuje prace pielęgnacyjne w ogrodzie
- poznaje zasady zachowanie się w różnych środowiskach przyrodniczych
- dostrzega piękno rodzimej przyrody
- odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą
- uczestniczy w spacerach i wycieczkach
- rozróżnia i nazywa rośliny i zwierzęta
- zna nazwy pór roku i podaje cechy charakterystyczne danej pory roku
- umie obserwować zmiany w przyrodzie związane z porami roku
- rozróżnia cechy charakterystyczne darów przyrody
- wykonuje prace plastyczne na tematy przyrodnicze różnymi technikami
- konstruuje z materiału przyrodniczego
- uczestniczy w akcji „sprzątanie świata”
- poznaje metody ochrony roślin i zwierząt
- wypowiada się na temat plansz demonstracyjnych pt. „Ratujmy ziemię” i „Środowisko przyrodnicze
- poznaje Kodeks Ekologa
- poznaje sposoby segregacji śmieci
- wymienia imiona i nazwiska osób bliskich
- określa stopień pokrewieństwa
- opisuje, jak okazać miłość swojej rodzinie
- opisuje swój dom
- zna zwyczaje rodzinne
- uczestniczy w zabawach tematycznych związanych z rodziną
- wykonuje fragmenty dekoracji na uroczystości
- uczy się wierszy i piosenek
- uczestniczy w przygotowaniu przedstawień teatralnych
- jest zaangażowane w przygotowanie zaproszeń, laurek, prezentów
- poznaje zasady korzystania z zabawek i różnego rodzaju sprzętu
- stosuje etapy mycia rąk
- myje zęby
- wykonuje wszystkie czynności dotyczące korzystania z toalety
- zakłada odzież odpowiednią do pogody i pory roku
- ubiera się i rozbiera
- układa ubrania na wyznaczonym miejscu
- potrafi wybrać odpowiednie miejsce do zabawy i pracy
- potrafi zagospodarować czas wolny
- poznaje i omawia historyjki obrazkowe przyczynowo – skutkowe z cyklu „Niebezpieczne zabawy”
- poznaje gry dydaktyczne kształtujące wiedzę o bezpieczeństwie
- dba o bezpieczeństwo w trakcie zajęć ruchowych oraz plastyczno – technicznych
- Poznaje niebezpieczeństwa płynące z kontaktu z nikotyną, alkoholem i narkotykami
- poznaje sposoby asertywnych zachowań
- poznaje numery alarmowe i uczy się rozmów z przedstawicielami służb specjalnych (policja, straż, pogotowie)
- prezentuje bezpieczne sposoby bawienia się na terenie przedszkola i w środowisku domowym
- poznaje zasady kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków
- okazuje szacunek osobom pracującym w różnych zawodach
- Szanuje osoby starsze i słabsze
- opanowuje swoje reakcje i nadaje wyraz swoim emocjom
- Stosuje zwroty grzecznościowe
- poznaje zasady zachowania się w różnych miejscach publicznych
- rozpoznaje i nazywa własne potrzeby, akceptuje potrzeby innych
- identyfikuje i nazywa różne stany emocjonalne
- wskazuje przyczyny powstałych emocji
- opisuje swoje mocne i słabe strony
- traktuje niepowodzenia jako informację, co trzeba poprawić, zmienić
- kontroluje swoje zachowania
- właściwie reaguje na przejawy emocji innych
- Nawiązuje pozytywne kontakty
- skupia uwagę na mówiącej do niego osobie
- Mówi wprost czego oczekuje i myśli, zachowując przyjazny klimat
- pełni wyznaczone role, np. dyżur
- podporządkowuje się zachowaniom oczekiwanym przez opiekunów
- odkrywa znaczenie komunikowania się w sposób niewerbalny
- z ważnymi sprawami w ustalony sposób zwraca się do nauczyciela
- rozpoznaje wartości takie jak: prawda, piękno, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, szczęście, miłość, przyjaźń, inne
- dostrzega krzywdę innych
- nie wyśmiewa się i nie chwali
- pomaga słabszym i potrzebującym pomocy
- uczestniczy w tworzeniu i przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
- akceptuje, że wszyscy mają równe prawa i równe obowiązki

Czytany 256 razy Ostatnio zmieniany środa, 12 sierpień 2020 11:35

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 343 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl