Wydrukuj tę stronę
piątek, 08 czerwiec 2018 10:00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM KASZUBSKIEGO im. FRANCISZKA TREDERA ZA ROK 1993

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Towarzystwo Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach zarejestrowane zostało przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku w dniu 15 czerwca 1992 r. i jest kontynuatorem działań i tradycji oraz spadkobiercą istniejącego i działającego w latach 1947-1951 Towarzystwa Miłośników Muzeum Kaszubskiego im. dra Aleksandra Mąjkowskiego w Kartuzach z siedzibą w Gdańsku.

Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach i popularyzacja folkloru kaszubskiego poprzez ochronę zabytków, pobudzanie i popieranie twórczości ludowej na Kaszubach, organizowanie wystaw, odczytów, sympozjów o tematyce związanej z regionem kaszubskim, poznawanie regionu kaszubskiego poprzez wycieczki i rąjdy krąjoznawcze, gromadzenie eksponatów, publikacji, dokumentów celem wzbogacenia J zbiorów Muzeum Kaszubskiego, prowadzenie działalności gospodarczej celem pozys- kania środków na realizowanie celów Towarzystwa oraz współdziałanie z wła- dzami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizowania celów Towa- rzystwa i rozwoju Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Siedziba Towarzystwa mieści się w budynku Muzeum Kaszubskiego. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, zaś organem wykonawczym jest Rada, w skład której wchodzi 5 członków. Przewodniczącym Rady jest lek. wet. Jerzy Kotowski, zastępcą przewodniczącego - mgr Norbert Maczulis, sekretarzem - mgr Aleksandra Lewicz, skarbnikiem - Tadeusz Kobiela, członkiem - Henryk Miotk.
W okresie sprawozdawczym Rada Towarzystwa odbyła 6 spotkań (w 1992 r. - 7), których protokoły znajdują się w aktach Towarzystwa. Decyzją władz Towarzystwa kontynuuje się prace związane z działalnością kulturalną, popularyzowaniem folkloru i promowaniem walorów turystycznych regionu oraz wyrobów rękodzieła ludowego. Nawiązaliśmy kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i prowadzimy wymienną sprzedaż przewodników obu muzeów. Rada Towarzystwa zwróciła się do gmin byłego powiatu kartuskiego (gmin kaszubskich) i zakładów pracy regionu celem pozyskania środków na działalność statutową Kół Towarzystwa: Koła Haftu Kaszubskiego oraz Koła Przewodnicko - Historycznego.
Podjęto starania o zwrot parkingu przy ulicy Kośderskiej i przekazania go do dyspozycji Dyrektora Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Wspólnie z Mu- zeum Kaszubskim planuje się utworzenie i zagospodarowanie obejścia dla celów folklorystycznych i gastronomicznych.
Z uwagi na szczególne zasługi w rozwoju kultury kaszubskiej Towarzystwo podjęło decyzję nadania Stanisławowi Bielińskiemu - byłemu redaktorowi "Gazety Kartuskiej" oraz Karolowi Kreft - byłemu staroście powiatu kartus- kiego - honorowego członkowstwa Towarzystwa, które obaj działacze przyjęli z zadowoleniem i uznaniem.
Z okazji 70 - lecia uzyskania praw miejskich przez Kartuzy Towarzystwo - przy współpracy z Muzeum Kaszubskim - zorganizowało wystawę fotograficzną w Urzędzie Gminy Kartuzy w dniu uroczystej Sesji Rady (29 marca 1993 r.) oraz wystawę "Kartuzy 1923-1993" zorganizowaną w budynku gospodarczo- świetlicowym Muzeum Kaszubskiego, adoptując go jednocześnie do celów wystawienniczo - oświatowych.
W dniu 17 czerwca 1993 r. Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Gdańsku pód kierunkiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dra Marcina Gawlickiego dokonała kontroli Muzeum Kaszubskiego, której zakres obejmował prawidłowość ewidencji i dokumentacji zbiorów, stan zachowania obiektów zabytkowych i prawidłowość magazynowania, działalność wystawową i oświatowo-popularyzacyjną muzeum oraz zabezpieczenie przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe zbiorów.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w prowadzonej działalności merytorycznej muzeum, a jak wynika z Protokołu z kontroli karty katalogu naukowego prowadzone są wzorowo, przechowywanie eksponatów w magazynach jest prawidłowe - w kontrolowanej wilgotności i temperaturze. Wystawy stałe określono jako bardzo ciekawe, chociaż wymagają uzupełnienia, a dla lepszego eksponowania zasobów muzealnych należy sięgnąć do magazynów.
Wystawa poświęcona 70 -leciu miasta Kartuzy jest - jak to określono w Protokole "godnym pochwały i poparcia projektem wskazanym jak naj- bardziej w tym właśnie miejscu i obiekcie. Rozwinięcie tej wystawy wymagać jednak będzie współpracy z profesjonalnym plastykiem, przy założeniu,, że zna- komity scenariusz wystawy przygotuje specjalista historyk, którym jest dy- rektor muzeum p. mgr Norbert Maczulis. Wystawa będzie też wymagała większej powierzchni wystawienniczej • co po wyremontowaniu budynków gospodarczych i tym samym rozluźnieniu magazynów muzealnych - wydaje się realne do wykonania.
Wystawa czasowa w refektarzu przy kościele jest celowa - wymaga jednak właściwego opracowania plastycznego w oparciu o fachowy scenariusz".
Postanowiono również wydmdrukiem Wspomnienia założyciela Muzeum Kaszubskiego i patrona Towarzystwa - Franciszka Tredera oraz rozpocząć wydawanie serii wydawniczej Kaszubskie Zeszyty Muzealne", których pierwszy numer poświęcony zostanie Trederowi i Muzeum Kaszubskiemu. Na redaktora naczelnego Zeszytów wysunięto kandydaturę dyrektora Muzeum Kaszubskiego Norberta Maczulisa, który wyraził zgodę na prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z powstałym wydawnictwem.
W roku sprawozdawczym Towarzystwo refundowało Muzeum Kaszub- skiemu zakupiony strój kaszubski - damski - celem umożliwienia zwiedzającym Muzeum turystom zapoznanie się również z tradycyjnym strojem ludowym Kaszub.
W uznaniu zasług Towarzystwa na polu upowszechniania kultury kaszubskiej W roku jubileuszu 70-lecia miasta Burmistrz Gminy Kartuzy przyznała Towarzystwu okolicznościowy dyplom uznania.

Aleksandra Lewicz

Czytany 441 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 czerwiec 2018 14:46
Norbert Maczulis

Zapraszam na stronę portalu Szwajcaria-Kaszubska.pl gdzie można przeczytać moje publikacje.

Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (do 30 kwietnia 2015), Norbert Maczulis

Mój profil na fb.com/norbert.maczulis

Najnowsze od Norbert Maczulis